Yhteistoiminta SAK:n kanssa

Ammattiosastomme on jäsenenä SAK:n Savonlinnan seudun Paikallisjärjestö ry:ssä. Yhdistykseen kuuluu useita paikallisia ammattiyhdistyksiä ja sen tavoitteena on yhteistyössä toimia alueemme hyväksi.

Yhdessä olemme enemmän!


Yhteistoiminta työpaikoilla

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. 

Merkittävin yhteistoimintaa säätävä laki on yhteistoimintalaki
Sen piiriin sisältyvät mm. seuraavat määräykset:
* henkilöstön asemaan vaikuttavat 
   olennaiset muutokset työtehtävissä, 
   työmenetelmissä ja töiden järjestelyssä
* siirrot tehtävistä toisiin
* henkilöstö- ja koulutussuunnitelman
   laatiminen 
* taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja
   liikkeen luovutuksesta johtuvat  
   irtisanomiset ja lomauttamiset.

Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissäkin yrityksissä voidaan harjoittaa yhteistoimintaa joko työehtosopimuksen ohjein tai työpaikalla sovittavin menetelmin. 
Yhteistoimintalaki asettaa työnantajalle neuvotteluvelvoitteen muun muassa taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin perustuvissa irtisanomistilanteissa. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintaneuvottelua edellyttävistä asioista, hänen on neuvoteltava työntekijöiden kanssa. Joissakin asioissa riittää pelkkä tiedottaminen työntekijöille. 

Yhteistoimintalain tarkoituksena on parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin, vaikka lopullinen päätösvalta olisikin työnantajalla. Neuvotteluissa käydään läpi työnantajan esittämien muutosten perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot. 

Mikäli neuvotteluvelvollisuus on laiminlyöty ja muutoksesta seuraa työsopimuksen irtisanominen, lomautus tai osa-aikaistaminen, voidaan työnantaja velvoittaa suorittamaan irtisanotulle työntekijälle hyvitys. Yhteistoimintavelvollisuuksia laiminlyönyt työnantaja tai sen edustaja voidaan tuomita myös sakkorangaistukseen.